Transomatický Dialog je v České Republice zatím neznámý a já jsem dosud jedinou certifikovanou terapeutkou TD a proto vám ho zde chci představit. Před sezením TD je třeba absolvovat úvodní hodinové sezení, kde poznáme, zda tato metoda je pro vás vhodná.

Transomatický přístup

Transomatický Dialog představuje moderní holistický směr v somatické psychoterapii, který je oceňován a rozšiřován v Evropě, Severní a Střední Americe a v Asii. Jedná se o psychoterapeutický přístup, který nahlíží na tělo – mysl – emoce jako na vzájemně propojený systém a k veškerým NE-MOCem přistupuje jako k příteli, který nám přináší zprávu, a ne jako k nepříteli, který nás ohrožuje.

Základním principem Transomatického Dialogu je to, že všechny nemoci (fyzické i psychické) mají své kořeny v událostech vlastního života každého člověka. Kořeny nemocí, bez ohledu na to, co se zdá být jejich zjevnou příčinou, jsou v systému tělo – mysl uloženy jako emočně provázené vzpomínky. Jde o traumatické události z minulosti (nejen tohoto života), které byly ve své době potlačeny, pak zapomenuty. Ale emocionálně a fyzicky zůstávají aktivní a nevědomě ovlivňují naše prožívání, chování a tělesné zdraví. Každá nemoc přináší specifickou zprávu z našeho nevědomí.

Transomatický Dialog je unikátní technikou, která umožní našemu tělu promluvit. Užitím vnitřního hlasu, intuice a moudrosti nám naše Vyšší Já pomůže odhalit skryté a potlačené vzpomínky, jenž vytvořily emoční náboj, mentální přesvědčení, odpovídající chování a fyzické napětí později manifestované v nemoc. Transomatický Dialog dokazuje, že všechny příčiny nemocí pocházejí z vlastního systému jedince a stejně tak, každý z nás má v sobě zdroje k jejich léčení.

Terapie Transomatickým Dialogem začíná cítěním a uvědomováním tělesných vjemu, což vede k rozšíření stavu vědomí za běžnou úroveň, Transomatickým Transem. Tento hluboce relaxovaný stav těla a mysli je využit k vytvoření Interaktivního Dialogu, poskytnutí hlasu symptomům nemoci, což nám umožní odhalit původní příčinu nemoci v těle. Symptomy nás navedou k rozpomenutí se na specifickou dávnou událost, provázenou emočním prožíváním. To dá možnost k vyjádření jejího potlačeného obsahu, což spontánně obnoví přirozený proud energie, a to umožní nalezení harmonie a rovnováhy pro tělo a mysl. Znovupoznáním, uznáním a prožitím zapomenutých emočně provázených vzpomínek aktivujeme sebeuzdravovací proces. Na závěr sezení je klient proveden Intregrací, kde dojde k harmonizaci celého prožitého léčení.

transomatický

Transomatický dialog snů

Vedle emocí, mentálních přesvědčení, vzorců chování a fyzických symptomů jsou i sny často způsobem, jak se potlačené vzpomínky snaží začlenit do vědomí, celistvosti jednotlivce. Sny mohou být způsobem, jak může dojít k integraci v souladu s Vyšším Já v širším kontextu, v jeho nevědomích součástech. Každý sen je jedinečný a specifický vzkaz naší podvědomé mysli, užívající nevyzpytatelnou emoční logiku pravé hemisféry, který může být doručen do naší mentálně logické mysli levé hemisféry.

Většina snů skládá a dokončuje jakoukoli nedokončenou emoční záležitost z prožitého dne. Začleněním fragmentů do správného kontextu naše mysl je připravena pro následující den. Jiné sny se nahlížejí na dávnější minulé události a umožňují jejich pochopení v novém světle, s odstupem. Dále jsou sny, které se jakoby dívají do budoucnosti a načrtávají možnosti, které se mohou vynořit a a nabídnout nový směr v životě. Obsah snů coby soubor jeho částí se vynořuje z neznámé a tedy nevědomé úrovně snícího a kreativně se skládá do příběhu, do tkaniny tkané z nevědomých vláken v takové formě, že vstupuje do podvědomí snícího a tam předkládá svůj příběh v takové formě, že tyto nevědomé části mají šanci být poznány, přijaty a začleněny do širší celistvosti snícího.

Dialog snů využívá Transomatický Trans ke zvednutí úrovně vědomí, ke kontaktování Vyššího Já, kde snící umožní všem elementům snu použít svůj hlas a tím odhalit jejich význam a symboliku. Nejedná se o interpretaci snů jiným člověkem, terapeutem, ale snící si sám pomocí vedeného Dialogu odkryje důležité vzkazy svého nevědomí. Průvodce podporuje v Dialogu, zapisuje všechny symboly snící mysli a pomáhá ujasňovat jejich význam. Sezení končí Integrací a přivedením snícího z Transu zpět do probuzeného vědomí a energie každodenní reality.

Translate »