Terapií ke zdravé duši a tělu

V terapii nahlížím na každého klienta jako na výjimečného, neopakovatelného a moudrého člověka. Všichni máme schopnost uzdravit svou duši a tělo. Někdy jen potřebujeme podpořit, navést či potvrdit, že jsme na správné cestě. A to je podle mě úlohou terapeuta. Jako terapeut používám postupy Gestalt terapie, Voice Dialogue, Dramaterapie, práce s emocemi, ale převážně využívám zkušeností s metodou Transomatický Dialog. Po letech práce na sobě i s ostatními používám přístup k sebepoznání, odhalování nevědomých vzorců a sebeléčení, který se vychází ze základní premisy a tou je meditace. Bez meditace není možná žádná změna, která by měla být trvalá a které se dotýká příčin bolestí. Proto pracuji s lidmi, kteří buď mají zkušenost s meditacemi nebo jsou tomuto pojetí otevření a také vnímají, že bez odstupu, který nás meditace učí, není možná žádná transformace.

Nabízím individuální i párové konzultace, krizovou psychologickou intervenci, meditativní terapii, Transomatický Dialog a individuální lekce meditací.

V jazyce českém i anglickém. Kontaktovat mě můžete zde. Odpovím obratem.

První uvedené terapeutické směry jsou více známé a je o nich k dispozici mnoho informací, ale Transomatický Dialog je v České Republice zatím neznámý a já jsem dosud jedinou certifikovanou terapeutkou TD a proto vám ho zde chci představit. Před sezením TD je třeba absolvovat úvodní hodinové sezení, kde poznáme, zda tato metoda je pro vás vhodná.

 

O Transomatickém Dialogu

Transomatický Dialog představuje moderní holistický směr v somatické psychoterapii, který je oceňován a rozšiřován v Evropě, Severní a Střední Americe a v Asii. Jedná se o psychoterapeutický přístup, který nahlíží na tělo – mysl – emoce jako na vzájemně propojený systém a k veškerým NE-MOCem přistupuje jako k příteli, který nám přináší zprávu, a ne jako k nepříteli, který nás ohrožuje.

Základním principem Transomatického Dialogu je to, že všechny nemoci (fyzické i psychické) mají své kořeny v událostech vlastního života každého člověka. Kořeny nemocí, bez ohledu na to, co se zdá být jejich zjevnou příčinou, jsou v systému tělo – mysl uloženy jako emočně provázené vzpomínky. Jde o traumatické události z minulosti (nejen tohoto života), které byly ve své době potlačeny, pak zapomenuty, ale emocionálně a fyzicky zůstávají aktivní a nevědomě ovlivňují naše prožívání, chování a tělesné zdraví. Každá nemoc přináší specifickou zprávu z našeho nevědomí.

Transomatický Dialog je unikátní technikou, která umožní našemu tělu promluvit. Užitím vnitřního hlasu, intuice a moudrosti nám naše Vyšší Já pomůže odhalit skryté a potlačené vzpomínky, jenž vytvořily emoční náboj, mentální přesvědčení, odpovídající chování a fyzické napětí později manifestované v nemoc. Transomatický Dialog dokazuje, že všechny příčiny nemocí pocházejí z vlastního systému jedince a stejně tak, každý z nás má v sobě zdroje k jejich léčení.

Terapie Transomatickým Dialogem začíná cítěním a uvědomováním tělesných vjemu, což vede k rozšíření stavu vědomí za běžnou úroveň, Transomatickým Transem. Tento hluboce relaxovaný stav těla a mysli je využit k vytvoření Interaktivního Dialogu, poskytnutí hlasu symptomům nemoci, což nám umožní odhalit původní příčinu nemoci v těle. Symptomy nás navedou k rozpomenutí se na specifickou dávnou událost, provázenou emočním prožíváním. To dá možnost k vyjádření jejího potlačeného obsahu, což spontánně obnoví přirozený proud energie, a to umožní nalezení harmonie a rovnováhy pro tělo a mysl. Znovupoznáním, uznáním a prožitím zapomenutých emočně provázených vzpomínek aktivujeme sebeuzdravovací proces. Na závěr sezení je klient proveden Intregrací, kde dojde k harmonizaci celého prožitého léčení.

Sw. Devageet vytvořil tuto jednoduchou a efektivní metodu na základě mnoha let života a meditací v přítomnosti osvíceného mistra Osho, kterého měl v dentální péči. Osho ho instruoval k nalezení způsobu jak vést lidi v odhalení dávných vzpomínek uložených v zubech a ostatních tělesných tkáních. Osho řekl: “Pomůže to lidem se uzdravit a jít hlouběji v meditaci.“

Nahoru

Transomatický Dialog Snů

Vedle emocí, mentálních přesvědčení, vzorců chování a fyzických symptomů jsou i sny často způsobem, jak se potlačené vzpomínky snaží začlenit do vědomí, celistvosti jednotlivce. Sny mohou být způsobem, jak může dojít k integraci v souladu s Vyšším Já v širším kontextu, v jeho nevědomích součástech. Každý sen je jedinečný a specifický vzkaz naší podvědomé mysli, užívající nevyzpytatelnou emoční logiku pravé hemisféry, který může být doručen do naší mentálně logické mysli levé hemisféry.

Většina snů skládá a dokončuje jakoukoli nedokončenou emoční záležitost z prožitého dne. Začleněním fragmentů do správného kontextu naše mysl je připravena pro následující den. Jiné sny se nahlížejí na dávnější minulé události a umožňují jejich pochopení v novém světle, s odstupem. Dále jsou sny, které se jakoby dívají do budoucnosti a načrtávají možnosti, které se mohou vynořit a a nabídnout nový směr v životě. Obsah snů coby soubor jeho částí se vynořuje z neznámé a tedy nevědomé úrovně snícího a kreativně se skládá do příběhu, do tkaniny tkané z nevědomých vláken v takové formě, že vstupuje do podvědomí snícího a tam předkládá svůj příběh v takové formě, že tyto nevědomé části mají šanci být poznány, přijaty a začleněny do širší celistvosti snícího.

Dialog snů využívá Transomatický Trans ke zvednutí úrovně vědomí, ke kontaktování Vyššího Já, kde snící umožní všem elementům snu použít svůj hlas a tím odhalit jejich význam a symboliku. Nejedná se o interpretaci snů jiným člověkem, terapeutem, ale snící si sám pomocí vedeného Dialogu odkryje důležité vzkazy svého nevědomí. Průvodce podporuje v Dialogu, zapisuje všechny symboly snící mysli a pomáhá ujasňovat jejich význam. Sezení končí Integrací a přivedením snícího z Transu zpět do probuzeného vědomí a energie každodenní reality.

Nahoru

Transomatický Dialog Minulých Životů

Slouží především k získání přímé zkušenosti toho, že jsme víc než fyzické tělo, víc než naše personalita. Pracuje s minulými životy a odhaluje jejich poselství pro tento život. Znovurozpomenutím se na situace z dávné minulosti, překračující rámec současného života nám pomůže zažít naší vlastní nesmrtelnost a tím zmírnit nebo odstranit strach ze smrti. Nevědomá mysl obsahuje skryté, často strachuplné vzpomínky z tohoto i minulých životů.

Transomatický Dialog Minulých Životů umožní vyvolat tyto vzpomínky snadným a bezpečným způsobem, což nám dodá důvěru v naše Vyšší vědomí jako nástroji k vnitřnímu růstu a léčení. Rozpomenutí se na minulé životy má pro nás výjimečnou hodnotu, protože nám dovolí přijít do přímého kontaktu s našimi nejděsivějšími zkušenostmi. Překročením bariéry strachu v nás narůstá více důvěry a naše vědomí má šanci růst. Uviděním se v jiné době, v jiném těle, v jiném pohlaví, možná v jiném živočišném druhu, pochopením každodenních situací v dávných dobách nám umožní zásadní posun v porozumění obecně. Být si vědom toho, jak Já (self, duše, vědomí…) vstupuje do zkušenosti zvané smrt, vnímání a zažívání všeho, co je nám v tom okamžiku znemožněno vidět a cítit díky našemu strachu a identifikaci v době minulé, nám umožní zažít naši nesmrtelnost zřejmě a bezpochybně.

Transomatický Dialog Minulých Životů umožní člověku vyjádřit a slovně popsat co se děje v okamžiku, kdy se to děje. Paradoxně to může přinést důležitý obrat do života. V okamžiku, kdy jsme vystaveni smrti, místo strachu ji může pozdravit s vědomím, klidem, či ji dokonce přivítat. Tak hluboká „posmrtná“ zkušenost pomáhá lidem žít život s větší chutí a radostí a přináší do života zásadní změny v důležitých hodnotách a postojích.

I v Transomatickém Dialogu Minulých Životů se sezení zahájí Transomatickým Transem vedoucím k hluboké relaxaci a změněnému stavu vědomí do takové míry, že klient je s důvěrou připraven vstoupit do reality mimo tento život, vstoupit do brány otevírající dávné situace a přinášející velmi vzdálené vzpomínky. Po ukotvení se v jiné době, jiném těle se pomocí Dialogu odhalí nové situace a do vědomí se pozvou vzpomínky, které byly v tu dobu pro nás zásadní a formující. To přinese zásadní posun v pochopení a nahlédnutí událostí z nové perspektivy. Poselství rodící se z objevené vzpomínky nám umožní pochopit, že se nám v současném životě něco opakuje, že to potřebujeme nahlédnout a začlenit do našeho vědomí. Posléze se vstoupí do okamžiku smrti v tom minulém životě, zažije se a verbálně popíše. To nám dovolí přijmout smrt s lehkostí a jistým úžasem. Dojde k uvědomění, že existuje jiná, další realita po smrti. Celé událost je ukončena Integrací a bezpečným návratem do každodenního probuzeného vědomí se zkušeností, že se událo něco mimo naši běžnou realitu přinášející hluboké porozumění.

Všechny výše uvedené techniky zároveň pomáhají člověku, který praktikuje meditaci, odstranit emočně – mentálně – fyzické překážky blokující a ztěžující cestu vedoucí k poznání pravého Já, umožňují mu rozšíření hranice běžného každodenního vnímání reality a usnadňují vstup do stavu hluboké meditace, stavu NO-MIND.

Nahoru

Nahoru